Mesopotamia

Mesopotamia fed by the Tigiris river @ Iraq. 2013